English ورود
رشته های کارشناسی ارشد و شرایط دوره

رشته-گرایش         توضیحات
مهندسی عمران-محیط زیست
  • دوره با همکاری پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی برگزار می شود.
  • امکان جذب و همکاری دانشجویان ممتاز در پروژه های پژوهشکده با رعایت ضوابط استخدامی جهاددانشگاهی وجود دارد.
مهندسی عمران-سازه
  • دوره با همکاری معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی برگزار می شود.
  • امکان جذب و همکاری دانشجویان ممتاز در پروژه های مرکز خدمات تخصصی عمران جهاددانشگاهی با رعایت ضوابط استخدامی جهاددانشگاهی وجود دارد.
مهندسی عمران-سازه هیدرولیکی
  • دوره با همکاری معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی برگزار می شود.
  • امکان جذب و همکاری دانشجویان ممتاز در پروژه های مرکز خدمات تخصصی عمران جهاددانشگاهی با رعایت ضوابط استخدامی جهاددانشگاهی وجود دارد.
مهندسی معماری
  • دوره با همکاری معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی برگزار می شود.
  • امکان جذب و همکاری دانشجویان ممتاز در پروژه های گروه پژوهشی مطالعات ناحیه ای جهاددانشگاهی با رعایت ضوابط استخدامی جهاددانشگاهی وجود دارد.

شهریه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی نیمسال اول تحصیلی 95-96

شهریه ثابت (ریال)شهریه متغیر هر واحد (ریال)شهریه هر واحد پایان نامه(نظری) (ریال)شهریه هر واحد پایان نامه(عملی) (ریال)
7,604,3751,421,6883,802,1884,743,808

امکان تقسیط شهریه در دو مرحله وجود دارد.
امکان استفاده از وام صندوق رفاه برای دانشجویان واجد شرایط وجود دارد.

تعداد بازدید کنندگان 206004